ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ

ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ / Jesus Christ said:

“ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ”
“Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest”

Events

Giving

You may give online by clicking below. Donations are now accepted through PayPal or via a credit card of your choice without signing up for an account.

Pin It on Pinterest