ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ

ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ / Jesus Christ said:

“ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ”
“Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest”

Sermons

Pin It on Pinterest